Intellectuele Eigendom

[:nl]

 

Intellectuele eigendom

Juridische ontwikkelingen op het gebied van Intellectueel Eigendomsrecht volgen elkaar in hoog tempo op. Ondernemers die hiermee te maken krijgen, raken al gauw verstrikt in ingewikkelde wet- en regelgeving. Fifth Advocatuur is gespecialiseerd in Intellectueel Eigendomsrecht en adviseert geregeld ondernemers/ontwerpers over bescherming van hun (nieuwe) producten. Ook heeft Fifth Advocatuur ruime ervaring met procederen op dit gebied, waarbij snel handelen vaak vereist is.

Introductie nieuw product? Eerst advies over Intellectuele Eigendom!

Bij de introductie van een nieuw product, merk of naam is het van belang om de juridische aspecten goed te regelen. Om te voorkomen dat een concurrent uw product kopieert of de productnaam wordt overgenomen, is het raadzaam om u als ontwerper/producent uitvoerig te laten voorlichten en alle juridische aspecten omtrent Intellectuele Eigendom vooraf schriftelijk vast te leggen.

Voorbeelden praktijk Intellectuele Eigendom

Vragen die bij de advisering over Intellectuele Eigendom aan bod komen, zijn:

 • Hoe bescherm ik mijn product, naam, merk, dienstverlening en innovaties?
 • Kan ik advies krijgen over overdracht/ licentie van een nieuw product?
 • Wat te doen als een concurrent een naam, product of dienst introduceert dat teveel lijkt op mijn product?
 • Hoe ga ik om met reclame en pr en/ of claims op dit gebied?
 • Mag ik met reclame-uitingen mijn product vergelijken met een ander product?
 • Hoe verweer ik mij als een concurrent mij kopieergedrag verwijt?
 • Hoe ga ik om met misleidende reclame van concurrenten?

Gespecialiseerd advies op hoog niveau

Fifth Advocatuur is actief lid van de vakvereniging op het gebied van merken en modellen, de BMM, en heeft regelmatig intercollegiaal overleg met andere gespecialiseerde advocaten over de ontwikkelingen in dit vakgebied om zo de kennis op het hoogste niveau te houden.

 

Intellectual Property

Legal developments in the field of Intellectual Property Rights follow each other rapidly. Involved entrepreneurs often get trapped in its complex framework of laws and regulations. Fifth Advocatuur specializes in Intellectual Property Rights and regularly advises entrepreneurs/ designers on protection of their (new) products. Fifth Advocatuur also has extensive experience in litigation in this area, where prompt action is often required.

Introducing a new product? Ask for advice on Intellectual Property first!

When introducing a new product, brand or name, it is important to regulate the legal aspects well. To prevent a competitor copying your product or taking over the product name, it is advisable to you as a designer / manufacturer to be comprehensively informed and to have all the legal aspects concerning Intellectual Property recorded in writing beforehand.

Practical examples Intellectual Property

Questions that are addressed in advising on Intellectual Property are:

 • How do I protect my product, name, brand, service or innovation?
 • Can I get advice about transfer / licensing of a new product?
 • What can I do if a competitor introduces a name, product or service which looks too much like my product?
 • How do I deal with advertising, public relations and / or claims in this area?
 • Can I compare my product with another product in advertising?
 • How do I defend myself if a competitor accuses me of being imitative?
 • How do I deal with misleading advertising of competitors?

Specialized advice at high level

Fifth Advocatuur is active member of the union in the area of trademarks and designs, BMM, and has regular peer consultation with other specialized lawyers on the developments in this field in order to keep the knowledge at the highest level.