Over Fifth en Marieke Coumans

[:nl]

 

Over Fifth en Marieke Coumans

Fifth Advocatuur is een niche kantoor; een kantoor met een specialisatie en focus in drie rechtsgebieden: intellectuele eigendom, productregelgeving en handelsrecht.

Advisering kan gaan over:

  • het verkrijgen van de best mogelijke bescherming van een product
  • het optreden als inbreuk wordt gemaakt op een product of een naam of als terzake een verwijt wordt gemaakt
  • vragen over namaak, plagiaat, auteursrecht, merken, (domein)namen
  • begeleiding als de toegang van een product op de markt wordt bemoeilijkt, door een concurrent of door een toezichthouder
  • als zeker gesteld moet worden dat niet in strijd met Europese of nationale wetgeving wordt gehandeld, bijvoorbeeld op het gebied van CE-markering
  • vragen over veiligheid van producten, recalls, withdrawals, publiekswaarschuwingen
  • het opstellen van contracten voor het aangaan van commerciële relaties (licentie, distributie, agentuur, franchise, algemene voorwaarden)
  • een vraag over een contract dat is aangeboden
  • het beëindigen van een commerciële relatie.

 

Marieke Coumans

Marieke heeft een bijzondere interesse op het gebied van intellectueel eigendom. Zij begeleidt ondernemers bij het beheer en de bewaking van hun intellectuele eigendomsrechten. Dit kunnen vragen zijn bij de lancering van een nieuw product: hoe bescherm ik mijn product? Of een advies zijn over de overdracht en licentie van intellectuele eigendom. Marieke heeft veel ervaring in de juridische begeleiding van inbreukprocedures, wanneer twee partijen verschillen van mening over de vraag of een naam, product of dienst te dicht tegen het intellectuele eigendom van een andere onderneming aanligt. Marieke is door de Global Law Experts – een toonaangevend netwerk van advocaten wereldwijd – aangewezen als hun expert op het gebied van intellectuele eigendom in Nederland.

Marieke is verder een specialist op het gebied van productwetgeving, zoals wetgeving op het gebied van CE-markering en levensmiddelen. Dit betreft vragen als: waar moet ik aan denken als ik dit product op de markt breng? Welke procedures moet ik volgen? Of, indien de toezichthouder vragen stelt over de compliance van een product met productwetgeving of over de veiligheid van het levensmiddel, het begeleiden van het proces: een inventarisatie van de te nemen maatregel (waarschuwing, withdrawal, recall) en vervolgens zorgen dat alle partijen in de keten op een juiste manier betrokken zijn bij de discussie.

Marieke Kleijn heeft een ruime ervaring in de advocatuur. Eerst bij een nichekantoor op het gebied van Intellectuele Eigendom, ICT en Productregelgeving en later bij een full service kantoor.

 

Recommended Attorney

 

Fifth Advocatuur – visie en naam

Fifth Advocatuur is een advocatenkantoor met een missie om juridisch advies toegankelijk te maken. Even een korte vraag, geen probleem.

De naam Fifth is een knipoog naar the Fifth Amendment (Amendment V) to the United States Constitution, welk amendement het recht op een eerlijke behandeling in een juridisch proces vastlegde. Dat is waar Fifth voor staat: een juridisch geschil is vaak niet prettig – u hebt recht op een eerlijke, no-nonsense behandeling.

Daarnaast is Fifth een verwijzing naar the Fifth element: intuïtie of communicatie. Het aangaan van een commerciële relatie berust vaak op een bedrijfskundige overweging. Ook de keuze om een juridische procedure te starten, proberen we zo veel mogelijk bedrijfskundig te benaderen. Het is mijn ervaring dat het belangrijk is om daarbij de intuïtie niet te vergeten en dat het direct vinden van de juiste toon in communicatie ervoor kan zorgen dat het conflict niet verder escaleert.

Fifth: wat we doen en hoe we het doen.[:en]

 

About

Fifth Advocatuur is founded by Marieke Coumans.

Marieke has a special interest in the field of intellectual property. She assists entrepreneurs in the management and monitoring of their intellectual property rights. This may be questions at the launch of a new product, how do I protect my product? Or an opinion about the transfer and licensing of intellectual property. Marieke has extensive experience in the legal support of infringement proceedings, when two parties disagree on whether a name, product or service lies too close to the intellectual property of another company.

Marieke is also a specialist in the area of product legislation, such as legislation in the area of CE marking and foodstuffs. This involves questions such as: where should I think about if I bring this product to market? What procedures should I follow? Or, if the supervisor asks questions about the compliance of a product with product legislation or the safety of the food, guiding the process: an inventory of the measure to be taken (warning, withdrawal, recall) and then ensure that all parties the chain are involved in an appropriate way in the discussions.

Marieke Coumans has extensive experience in the legal profession. First at a boutique firm in the field of Intellectual Property, IT and Product Regulatory and later with a full service office.

The firm is recommended by the Global Law Experts as a leading firm on intellectual property in the Netherlands.

 

Recommended Attorney

[:]